Konflikt

Dialog

Løsning

I forbindelse med behandling af en lang række sager har jeg som advokat igennem mere end 20 år erfaret, at juraen ikke altid er fuldt ud tilstrækkelig til at sikre et resultat, som ud fra en generel værdinorm anses for at være ”rigtig”.

Ofte har det vist sig, at en forligsmæssig aftale før eller under en retssag i mange tilfælde sikrer en alternativ løsning på konflikten, som alle involverede parter anser for rimelig og retfærdig.

Mediation – også kaldet konfliktmægling eller retsmægling – er en alternativ form for konfliktløsning. Det er min overbevisning, at mange konflikter, der traditionelt ender med en civil rets- eller voldgiftssag, kan fremmes til en hurtigere, bedre og billigere løsning end tilfældet er ved gennemførelse af en rets- eller voldgiftssag i traditionel forstand.

Mediation kan som udgangspunkt være en mulig løsning i alle konflikter. Særligt i sager, der involverer personlige følelser, eller hvor parterne fremadrettet må forventes at skulle have en eller anden form for samarbejde, vil mediation i særlig grad kunne anvendes til at få afsluttet den aktuelle konflikt på en måde, som for alle involverede parter anses for rimelig og retfærdig. Resultatet af en mediation er således ofte ”to vindere”.

Jeg har gennemført Danske Advokaters mediatoruddannelse, således jeg som uvildig mediator kan bistå parterne, som har en konflikt eller uenighed, med at opnå en fælles løsning, som er det bedst mulige resultat i begge eller alle parters interesse.

Endvidere giver mediatoruddannelsen mig et bedre grundlag for at bistå og repræsentere en klient under en mediationsproces.