Mediation er en måde at opnå en løsning på en konflikt – som alternativ til en autoritativ afgørelse via en rets- eller voldgiftssag.

Mediation er en uformel proces, hvor sagens parter under ledelse af en uvildig mediator søger at afdække de ønsker, interesser og behov, der ligger til grund for den konkrete konflikt.

Deltagelse i mediation som en alternativ konfliktløsning er frivillig for sagens parter. En part kan derfor på et hvilket som helst tidspunkt i processen vælge at afslutte sin deltagelse i mediationen. Ligeledes kan mediator vælge at afbryde mediationen, hvis mediator anser det for formålsløst at fortsætte forløbet.

Mediation, og det der kommer frem under mediationen, er fortroligt, således oplysninger, der er fremkommet under mediationen, ikke senere påberåbes under en eventuel rets- eller voldgiftssag vedrørende den samme eller en anden konflikt.
Dette betyder, at parterne under en mediation i langt videre udstrækning, end det er tilfældet i en rets- eller voldgiftssag, får mulighed for at få afdækket og udtrykt de ønsker, behov og interesser, der ligger bag egne og modpartens standpunkter eller krav. Samtidig er parterne, der afslutter en konflikt med en aftale i forbindelse med mediation, sikret, at den indgåede aftale som udgangspunkt er og forbliver fortrolig – modsat en dom, som principielt er tilgængelig for offentligheden.

Mediator kan og skal ikke løse konflikten eller komme med forslag til en løsning af denne, og det resultat, der opnås, er således udelukkende udtryk for parternes fælles aftale. Hvis parterne ikke er repræsenteret af advokater, vil jeg imidlertid i mange tilfælde som afslutning på processen sørge for, at den indgåede aftale nedfældes og underskrives af parterne, således der ikke på et senere tidspunkt opstår tvivl om, hvad der er aftalt.

Efter min opfattelse kan mediation anvendes til konfliktløsning i alle civile sager mellem fysiske og/eller juridiske personer.

Mediation har i forhold til rets- og voldgiftssager den fordel, at den aftale, der indgås, ikke efterlader en vinder og en taber – men parter som i langt højere grad er i stand til at leve med og overholde den indgåede aftale, fordi aftalen netop er indgået efter drøftelser og forhandlinger med den eller anden part.

I forhold til en traditionel afgørelse ved domstolene eller voldgiftsretten har mediation endvidere den fordel, at en mediationsproces sædvanligvis kan gennemføres indenfor kort tid – oftest få uger – hvilket udover at bringe sagen til en hurtig afslutning medfører en væsentlig begrænsning i tid, bekymringer og ærgrelser – foruden de omkostninger til retsafgifter og advokatbistand, der sædvanligvis er forbundet med retssager, der kan versere over flere år.